Privacy

Verwerken van klantgegevens
De verwerking van klantgegevens door LynnenLein geschiedt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, zoals onder meer neergelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij vragen toestemming om deze gegevens vast te mogen leggen. De vastlegging van de gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en slechts voor de termijn die passend is bij de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

LynnenLein controleert regelmatig, in ieder geval jaarlijks, of de klantgegevens die door haar verwerkt worden nog wel correct zijn.

LynnenLein treft passende technische en organisatorische maatregelen om de klantgegevens te beschermen. Bovendien controleert LynnenLein regelmatig of de door haar getroffen beveiligingsmaatregelen nog wel voldoen. Indien dat niet het geval is, worden onmiddellijk aanvullende maatregelen getroffen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• geslacht
• geboortedatum
• telefoonnummer
• e-mailadres
• BSN
• werkgevers
• bankrekeningnummer
• polisnummer WA verzekering

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Om contact met u te kunnen opnemen als u daar om verzoekt, of daar nadrukkelijk toestemming voor verleent.
• Het sluiten van een overeenkomst, doorgaans bestaande uit dienstverlening kinderopvang.
• Het organiseren van de opvang en begeleiding en verzorging van het kind.
• Het onderhouden van contacten met ouders/ wettelijk vertegenwoordigers, voogden en verzorgers van de kinderen.
• Het behandelen van geschillen en het uitvoeren van GGD controle of belastingcontrole.
• Het waarborgen van de kwaliteit van de opvang; mede door middel van tevredenheidsonderzoek.
• De uitvoering of toepassing van de wet op de kinderopvang of een andere wet die van toepassing is.

(Bijzondere) persoonsgegevens van kinderen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
• Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van het kind.
• Gegevens betreffende de achtergrond van het kind ter bevordering van de ontwikkeling voor het aanbieden van een adequate Vroeg en Voorschoolse Educatie (VVE).
• Gegevens betreffende de organisatie van de opvang, de deelname aan activiteiten en het verstrekken of het ter beschikking stellen van (leer)middelen.
• Gegevens met betrekking tot de ontwikkeling van het kind.

De bewaartermijn van gegevens
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Bij het tot stand komen van een overeenkomst worden uw gegevens niet langer bewaard dan de wettelijke termijn voor de belastingwetgeving zijnde 7 jaar.

Delen met anderen
Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek
Op de website van LynnenLein en de blog op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze informatie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Opvragen klantgegevens
U als klant kunt vragen of LynnenLein persoonsgegevens van u verwerkt. U doet dit schriftelijk per brief of via e-mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek de bevestiging of dit het geval is. Indien LynnenLein persoonsgegevens van u verwerkt, ontvangt u in ieder geval een overzicht van de verwerkte gegevens, met een beschrijving van het doel van de verwerking, informatie over de herkomst van de klantgegevens en een aanduiding aan wie de klantgegevens mogelijk ter beschikking worden gesteld.

De klant kan LynnenLein bovendien verzoeken om de klantgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien ze feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op enige wijze in strijd met wet- of regelgeving worden verwerkt. Het verzoek van de klant dient de door hem/haar gewenste aanpassingen te bevatten. LynnenLein zal de klant zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na het verzoek gemotiveerd informeren of het verzoek kan worden geaccepteerd en zal een geaccepteerd verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Beveiliging
LynnenLein neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door LynnenLein verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Lynnenlein
Strandwal 39
4386 HE Vlissingen
Tel. 0118-472606 / 06-44442551
LRK nr. : 756583366
KvK nr. : 20135803
Email: lynnenlein@zeelandnet.nl
Website: www.LynnenLein.nl

Comments are closed.